Høringssvar 2018

  • April

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

Høringssvar om udkast til lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud)

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring - nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav mv.)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende  voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) (L 202) i høring

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, udlændingeloven og lov om Udbetaling Danmark (indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning)

  • Marts

Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (initiativer der modvirker parallelsamfund)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.)

Høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller opløsning af en forening)

Høringssvar over udkast til forslag om lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love (Mulighed for at udarbejde Én Plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer)

Høringssvar over udkast til revideret bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge


  • Februar

Høringssvar over  udkast til forslag til lov om ændring af ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen), lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) og udlændingeloven (Ophævelsen af revisionsbestemmelser og forlængelse af udløbsbestemmelse)

Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for beregning af Praktikplads-afhængigt AUB-bidrag

Høringssvar over udkast til forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om forberedende grunduddannelse (ny hovedlov)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændring som følge af lovgivning om forberedende grundudannelse m.v.)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år)

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven
(Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling
af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.)
(Ophævelse af revisionsbestemmelse)

  • Januar

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om
Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område
(Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for
opsat pension m.v.)

Høring over udkast til vejledning om botilbud m.v. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Høringssvar over ændring af SVU-bekendtgørelsen

Høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om
udvisning af kriminelle udlændinge)

Sidst opdateret 03/09 2018