Høringssvar 2017

  • December

Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse af
kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse)

Høringssvar over bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og
opmærksomhedspunkter i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Høringssvar over bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og
opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Høringssvar over forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Vidneudelukkelse
for patentrådgivere, obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning
om fri proces m.v.)

Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler m.v.)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven
(Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale
organisationer m.v.)

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af
skoleydelse)

  • November

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes
brug af indberetningssystemer, og
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende
støtte til bygningsfornyelse m.v.

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter
lov om byfornyelse og udvikling af byer,
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og
udvikling af byer,
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse
og udvikling af byer,
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse.

Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved
ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige
sociale organisationer.

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets
virksomhed (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud)

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven
og forskellige andre love (nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEUbidrag,
fuld arbejdsgiverfinansieret VEU-godtgørelse m.v., forbedret praktikbonus til arbejdsgivere
samt forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.)

  • Oktober

Høringssvar over udkast til udstedelse af bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser gældende for elever, der starter gymnasial uddannelse efter den 1. august 2017

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale
uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft)

Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge
og asylansøgere m.fl., og advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager)

Høringssvar over udkast til revidering af bekendtgørelse på friskoleområdet.

Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for
økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager samt ophævelse af den særlig lette
adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Styrket kvalitet i dagtilbud,
øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)

  • September

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love
(Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

Høringssvar vedrørende lovforslag til ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for
at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen
af deres identitet)

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Etablering af Nationalt ID-center)

Høringssvar over forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på af handicap

Høringssvar over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Videreførelse af adgangen til
opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed).

Høringssvar over udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven
(Forenkling og præciseringer af reglerne om fordeling og bolig-placering af flygtninge og præcisering af
personkreds for danskuddannelse m.v.)

Høringssvar over udkast til lov om ændring af vejledningsloven (Uddannelsesparathedsvurdering)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for
vidnetrusler og visse former for hærværk)

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og
lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for
voksne m.v.)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af AUB-loven og forskellige andre love
(Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt
arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregning, ændring af klageproces m.v.)

  • August

Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
(Fleksibel kommunal anvisningsret, etablering af udslusningsboliger i almene ældreboliger,
forenkling af krav til indretning af nybyggeri, afhændelse og nedrivning af almene boliger m.v.)

Høringssvar vedr. praktiske erfaringer med reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus for visse
udlændinge, jf. udlændingelovens § 7, stk. 3

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om
anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet
under intensiv overvågning og kontrol
(bekendtgørelse om varetægtsfængsling i fodlænke i indkvarteringsstedet)

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling i byer

Høringssvar vedr. redegørelse fra Voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven

Høringssvar vedr. udkast til forslag til databeskyttelseslov

  • Marts

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl. og forskellige andre love
(Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal
aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.)

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer)

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder husorden, økonomiske sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarteringsstedet, m.v.) 

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (Øget biometri m.v.) 

  • Februar

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven (Øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af
absolut tilbagebetalingskrav m.v.)

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer m.v.) 

 

Sidst opdateret 03/09 2018