Høringssvar 2015

  • November
  • Juli

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love.

(Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)

- Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af børnetilskudsloven og børne- og ungeydelsesloven.

 (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge m.v.)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om social pension. 

(Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension)  • April


(Opfølgning på den humanitære redegørelse og kompetenceændring i relation til sager om humanitære opholdstilladelser)
(Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning af 26. juni 2013)


(Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte)


  • Februar
(Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer)


(Midlertidig indkvartering af flygtninge)


- Høringssvar vedr. ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

(Kollektive bofællesskaber)


  • Januar 

- Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

(Anvendelse af Landsbyggefondens midler)


- Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation)


- Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

(Nedrivning af hele afdelinger)


- Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

(Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Sidst opdateret 26/03 2018