Høringssvar 2013

  • December   

Svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af repatrieringsloven.

(Indførelse af permanent ordning med forhøjet etableringshjælp og supplerende reintegrationsbistand, ændret fordeling af udbetaling af etableringshjælp m.v.)
 
Svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven
(Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død)
 
Høringssvar til forslag om ændring af lov om dansk indfødsret
(Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark mv.)

  • November

Svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven
(Ændring af sammensætningen af Rådet for Etniske Minoriteter)

  • September

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af folkeskoleloven, samt andre love.
 

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.
(midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, målretning af danskuddannelsestilbud mv.)
 

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af udlændingeloven
(Gennemførelse af Dublin III-forordningen)
 

  • Februar

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven.

Høringssvar til høring om lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
(Helheds- og familieorienteret integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v)
 

  • Januar

Høringssvar til høring om lov om ændring af udlændingeloven
(Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte)
 

Høringssvar til høring over udkast til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
(Styrket indsats mod tvang i forbindelse med ægteskaber og religiøse vielser)
 

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven, kildeskatloven og integrationsloven
(Adgang for asylansøgere til at arbejde og bo uden for asylcentre mv.)

Sidst opdateret 31/01 2017