Integrationsråd

Ifølge integrationsloven kan kommunalbestyrelsen oprette integrationsråd. Et integrationsråd fungerer som talerør for etniske minoriteter og rådgiver kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats.

Et integrationsråds funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Senest blev der afholdt kommunalvalg den 19. november 2013. Den nyvalgte kommunalbestyrelse træffer beslutning om, hvorvidt man ønsker at nedsætter et integrationsråd.

Det følger af integrationsloven §42, stk.3, at integrationsrådet består af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen, og at medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Der er ikke noget til hinder for, at de medlemmer, der repræsenterer lokale flygtninge og indvandrerforeninger, udpeges af kommunalbestyrelsen på baggrund af vejledende valg blandt disse foreninger. Der vil derimod ikke kunne afholdes valg, der med bindende virkning pålægger kommunalbestyrelsen at udpege bestemte personer til integrationsråd.

Loven fastlægger ikke nogen nærmere procedure for oprettelse af et integrationsråd. Det er kommunalbestyrelsens beslutning, hvorvidt man forud for udpegelsen af medlemmer til integrationsrådet ønsker at afholde valg og i givet fald i hvilken form. 

Mangler dit integrationsråd råd og vejledning eller inspiration i øvrigt kan du finde inspiration i REMrummet, og du er også altid velkommen til at kontakte Rådet for Etniske Minoriteters sekretariat på .

 

Relevante dokumenter:

 

Sidst opdateret 04/09 2018