Høringssvar 2017

Høringssvar 2017

Høringssvar vedr. integrationsydelsen
Høringssvar vedr. børneattest
Høringssvar vedr. byfornyelse (1)
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer, og Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.
Høringssvar vedr. byfornyelse (2)
den med fire bekendtgørelser
Høringssvar vedr. AUB, Modalparametre
høringssvar vedr. AUB-lov (justering af bonus)
Høringssvar vedr. Dagtilbud
Høringssvar vedr. familiesammenføring
Høringssvar vedr. bekendtgørelse
Høringssvar vedr. indkvartering af asylansøgere og flygtninge
Høringssvar vedr. kapacitet
Høringssvar om ændring af udlændingeloven (kvote)
Høringssvar vedr. gymnasiet
Høringssvar vedr. erhvervsuddannelser
Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.)
Høringssvar uddannelsesparathed
Høringssvar vedr. skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk
Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse former for hærværk)
Høringssvar vedr. ændring af integrationsloven 2010
Høringssvar vedr. opholdstilladelse - erhverv
Høringssvar vedr. ændring af udlændingelov 2012
Høringssvar boligplacering af flygtninge og danskuddannelse
Høringssvar vedr. supplerende udlændingelov 2012
Høringssvar vedr. forskelsebehandling handikap
Høringssvar vedr. nationalt ID-center
Høringssvar løgnerlov
Høringssvar vedr. lovforslag til ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet)
Høringssvar beskyttelsesloven
Høringssvar repatrieringsloven NY
Høringssvar udlandsdanskere
Høringssvar TUB
bandepakke lll
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole
Høringssvar vedrørende udkast til ny tilskudsbekendtgørelse for efterskoler og frie fagskoler
Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
Høringssvar vedr. Fælles Mål, børnehaveklasse
Høringssvar vedr. Fælles Mål folkeskole
Høringssvar over forslag til lov om ændring af retsplejeloven (patent)
høringssvar vedr. friskole ift. tilskudsordning
Høringssvar vedr. friskole tilsyn
Høringssvar vedr. opholdstilladelse til pensionerede udlændinge
høringssvar vedr. regulering af skoleydelse for produktionsskole
Høringssvar vedr. zoneforbud
Høringssvar vedr. øget kontrol og pas
Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger
Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fleksibel kommunal anvisningsret, etablering af udslusningsboliger i almene ældreboliger, forenkling af krav til indretning af nybyggeri, afhændelse og nedrivning af almene boliger m.v.)
Høringssvar vedr. praktiske erfaringer
Høringssvar vedr. praktiske erfaringer med reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge, jf. udlændingelovens § 7, stk. 3
Høringssvar vedr. udkast til forslag til databeskyttelseslov
Høringssvar vedr. udkast til forslag til databeskyttelseslov
Høringssvar vedr. ro og orden på indkvarteringsstederne
Høringssvar vedr. udkast om ro og orden på indkvarteringsstederne og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne
Høringssvar vedr. anbringelse på bopælen i indkvarteringsstedet under intensiv overvågning (fodlænke)
Høringssvar vedr. ændring af lov om byfornyelse og udvikling i byer
Høringssvar vedr. voldgiftsinstituttets udvalg om revision af voldgiftsloven
Sidst opdateret 03/09 2018