REMs høringssvar i november

Rådet har afgivet 8 høringssvar i november måned. De vigtigste høringssvar i denne omgang omhandler forslagene om nedsættelsen af integrationsydelsen og ændringen af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes
brug af indberetningssystemer, og
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende
støtte til bygningsfornyelse m.v.

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter
lov om byfornyelse og udvikling af byer,
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og
udvikling af byer,
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse
og udvikling af byer,
Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse.

Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved
ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige
sociale organisationer.

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven
og forskellige andre love (nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg)

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet
voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEUbidrag,
fuld arbejdsgiverfinansieret VEU-godtgørelse m.v., forbedret praktikbonus til arbejdsgivere
samt forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.)

Sidst opdateret 29/11 2017